Atributii

ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

Conform Legii nr.215/2001, legea administratiei publice locale:

 

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale

administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului,

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi

regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de

organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul

de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice

de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,

precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în

numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru

lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul

protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a

serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural,

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza

unităţii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor

sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române

sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau

proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi

administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite

deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza

unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege”.